×

Dėmesio

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 404
JUser: :_load: Unable to load user with ID: 422
Įvertinkite įrašą
(2 Balsai)

LAIKINAI EINANČIO LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS VADOVO PAREIGAS

LINO SASNAUSKO

 

ĮSAKYMAS Nr.1 - Dokumentas pdf

2019 09 10

KAUNAS

DĖL LBF 2019 06 30 FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO REVIZIJOS

Vadovaudamasis Lietuvos boulingo federacijos įstatais (toliau – LBF),  LBF  eilinės konferencijos, vykusios 2019-09-07 priimtais sprendimais ir suteiktais įgaliojimais:

 1. S u d a r a u LBF finansinės veiklos ir finansinių ataskaitų už 2018-2019 m. finansinį laikotarpį iki LBF vadovybės atsistatydinimo dienos (imtinai) Revizijos komisiją:
  • Nijolė Jagnieškienė – Revizijos komisijos pirmininkė;
  • Tomas Čepulis – Revizijos komisijos narys;
  • Vaidas Mitkevičius – Revizijos komisijos narys;
 2. Revizijos komisijai pavedu atlikti LBF lėšų ir pajamų naudojimo bei Asociacijos ūkinės veiklos kontrolę ir savo ūkinės – finansinės veiklos revizijos ataskaitą LBF nariams pateikti iki 2019-09-29 dienos.
 3. P a v e d u:
  • LBF sekretoriui Edmundui Bendžiui paruošti ir Revizijos komisijai per 3 darbo dienas nuo šio įsakymo priėmimo dienos pateikti šiuos dokumentus:
   • LBF protokolus (valdybos ir konferencijų) arba jų el.versijas;
   • LBF vardu pasirašytas prekių ir/ar paslaugų pirkimo ir pardavimo sutartis bei kitus finasninius susitarimus ir įsipareigojimu, galiojusios ataskaitiniu laikotarpiu.
  • LBF Buhalteres paslaugas teikiančiai įmonei ( jos įgaliotam asmeniui) paruošti perdavimui visus buhalterinius LBF dokumentus 2019-09-07 dienai, būtinus revizijai atlikti:
   • LBF naudojamų sąskaitų likučių iššifravimus (inventorizacijos medžiagą);
   • LBF vedamų apskaitos registrų apyvartos žiniaraščius (didžiąją knygą/sąskaitų apyvartas);
   • Bankuose esančių sąskaitų likučių išrašus, suderintus su banku;
   • LBF kasoje esamų piniginių lėšų patikrinimo aktą;
   • Debitorinių bei kreditorinių įsiskolinimų iššifravimus (likučių suderinimo aktus);
   • Kasos registrą (įskaitant pirminius kasos apskaitos dokumentus);
   • Bankų sąskaitų registrus;
   • Ilgalaikio turto sąrašus, likučius, nusidėvėjimo apskaičiavimo apyvartos žiniaraščius;
   • Trumpalaikio turto sąrašus, likučius, apyvartas per ataskaitinį laikotarpį (įskaitant specialiuosius apskaitos dokumentus ir kt.);
   • VMI pateiktų deklaracijų kopijas;
   • Kitus buhalterinius dokumentus, turinčius įtaką LBF finansinės atskaitomybės 2019 06 30 d. sudarymui ir jos veiklos rezultatams, įskaitant sudarytus ir gautus iki 2019-09-07;
   • Finansinę atskaitomybę už 2018-2019 metus (visas finansinės atskaitomybės formas 2019-06-30 d.), pasirašytas tuo metu ėjusio LBF Prezidento pareigas ir apskaitą tvarkančio asmens.
 1. LBF eks. Prezidentui Laimontui Diniui visų dokumentų perdavimą atlikti  su Revizijos pirmininku ir LEP LBF vadovo pareigas Linu Sasnausku suderintu laiku, pasirašant perdudamų  dokumentų perdavimo-priėmimo aktą.
 2. Nustatau, kad šio įsakymo vykdymą kontoliuoja l.e.p. LBF vadovas Linas Sasnaukas.

L.e. LBF vadovo pareigas Linas Sasnauskas

 

Įvertinkite įrašą
(2 Balsai)

 Konferencijos protokolas 2019.09.07

 

INFORMACINIS PRANEŠIMAS

2019-09-09

Vilnius 

Dokumentas pdf

DĖL LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS ATASKAITINĖS KONFERENCIJOS

2019 m. rugsėjo 7 d. Kaune įvyko Lietuvos boulingo federacijos (toliau – LBF) ataskaitinė konferencija, kurioje dalyvavo 15 delegatų iš 17 LBF narių (klubų).

Atsižvelgiant į boulingo bendruomenės didėjantį nerimą dėl profesionalaus boulingo ateities ir likimo bei tarp klubų vykstančias diskusijas dėl LBF valdymo trūkumų, skaidrumo bei viešumo nepekankamumo, mažėjantį profesionalaus boulingo populiarumą ir pagrindinių strateginių LBF tikslų ir uždavinių nevykdymą, LBF prezidentui ir sekretoriui buvo pasiūlyta į konferencijos dienotvarkę įtraukti klausimą dėl pasitikėjimo LBF prezidento veikla, o konferencijos dalyviams, buvo pasiūlyta balsavimo būdu spęsti klausimą dėl LBF prezidento nušalinimo.

LBF prezidentas L. Dinius, būdamas konferencijos pirmininku, nelaukdamas konferencijos balsavimo rezultatų, savo valia ir noru atsistatydino iš LBF prezidento pareigų nuo tokios valios pareiškimo žodine forma dienos, t.y. nuo 2019-09-07. Konferencijos nariai, atsižvelgdami į p. L. Diniaus sprendimą ir žodinį pareiškimą, balsų dauguma prezidento atsistatydinimą priėmė.

Atsistatydinus LBF prezidentui, LBF valdybos pirmininkas ir nariai, dalyvavę konferencijoje (Robertas Samulis, Žilvinas Perminas, Raimondas Narušis ir Romualdas Skabickas), savo iniciatyva nutarė atsistatydinti iš einamų LBF Valdybos narių pareigų. Konferencijos dalyviai LBF Valdybos primininko ir valdybos narių atsistatydinimą priėmė.

LBF likus be visų valdymo organų, vadovaujantis LBF įstatais, balsavimo būdu buvo nutarta skelbti neeilinę rinkiminę konferenciją, kurios data numatyta 2019 m. spalio 6 d.

Iki naujų LBF valdymo organų išrinkimo/paskyrimo ir jų teisėtos veiklos pradžios, konferencijos dalyviai, Linui Sasnauskui sutikus, įgaliojo jį laikinai vykdyti LBF vadovo pareigas, atstovauti LBF interesus Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigose, įmonėse ir organizacijose bei imtis priemonių ir užtikinti LBF veiklos tęstinumą iki naujo LBF prezidento ir Valdybos išrinkimo.

Tuo pačiu pranešame, kad balsavimo būdu, konferencijos nariai įgaliojo Liną Sasnauską užtikrinti:

1. Aktualios naujos redakcijos LBF įstatų porojekto parengimą ir suderinimą (iki neelinės rinkiminės konferencijos);

2. Atsižvelgiant į tai, kad konferencijos nariai nepatvirtino buvusios LBF vadovybės parengtos ir pateiktos finansinės ataskaitos už 2018-2019 m. finansinį laikotarpį, užtikrinti nepriklausomo finansinio audito atlikimą ar Revizijos komisijos sukūrimą ir LBF finansinės veiklos ir rezultatų reviziją už 2018 -2019 finansinius metus, įskaitant laikotarpį iki LBF vadovybės įgaliojimų netekimo (atsistatydinimo).

Tuo pačiu pranešame, kad detalesnė informacija apie konferencijos metu priimtus visus sprendimus bus paskelbta LBF interneto svetainėje, kai tik bus parengtas ir su konferencijos dalyviais (LBF nariais) suderintas Konferencijos susirinkimo protokolas.

Atsižvelgdami į susidariusią sudėtingą situaciją LBF valdyme ir siekdami užtikinti jos veiklos tęstinumą, boulingo, kaip sporto šakos plėtrą ir augimą, pokyčių iniciatyvas ir jų įgyvendinimus, kviečiame klubus bei neabejingus pavienius boulerius - fizinius asmenis, iki neeilinės rinkiminės konferencijos pradžios, pasiūlyti potencialius kandidatus į prezidento, vicperezidento bei valdybos narių pareigas.

Būsime dėkingi, jei kandidatai, savo kontaktus ir rinkimines programas/idėjas ir pasiūlymus pateiktų iki rugsėjo 20 d. elektroniniais paštais: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ir This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .

 

 

Įgaliojimas Nr.1 -0909 - Dokumentas pdf

2019-09-09

Vilnius

Šiuo raštu įgalioju Žilviną Perminą vykdyti ir kontroliuoti 2019 m. rugsėjo 7 d. Lietuvos boulingo federacijos konferencijoje patvirtinto renginių plano eigą.

Įgaliojimas galioja iki naujų LBF valdymo organų išrinkimo.

 

 

Pagarbiai

L.e.p Lietuvos boulingo federacijos vadovas Linas Sasnauskas

 

Reitinginis turnyras - PREMIERE Taurė 2019

Įvertinkite įrašą
(1 Balsas)

PREMIERE TAURĖ 2019

  

SVARBI INFORMACIJA.

Atsižvelgiant į užsiregistravusių žaidėjų skaičių, II kvalifikacinio etapo patekimo dalyvių vietų skaičius organizatorių sprendimu koreguojamas sekančiai:

Vyrų A įskaita

10

Vyrų B įskaita

9

Moterų įskaita

9

Senjorų įskaita

12

II kvalifikacinio etapo tvarkaraštis:

Sekmadienis 2019-09-15

Dalyviai

09:00 – 12:00

1-9 Vyrai B; 1-9 Moterys; 11-12 Senjorai

12:00 – 15:00

1-10 Vyrai A; 1-10 Senjorai

 

Maloniai visus kviečiame į pirmąjį Lietuvos asmeninio boulingo čempionato reitinginį turnyrą „PREMIERE taurė 2019“, kuris vyks š. m. rugsėjo 08 – 15 dienomis Šiauliuose, boulingo centre „Apollo“.

Turnyro vykdytojas – Šiaulių boulingo klubas

Registracija priimama el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , telefonu 8 656 51615 – Audrius Bilūnas.

ATŠAUKIAMAS 3 užėjimas (Antradienis, 2019-09-10 18:00)

 

Turnyro rėmėjo Premiere skiriami papildomi prizai:

  -  Kiekvieno užėjimo nugalėtojas apdovanojamas Premiere sidabriniu zodiako dirbiniu.

  -  Dovanėlės už kiekvieno užėjimo aukščiausios partijos rezultatą.

 

Turnyro reglamentas

Tepimo diagrama

Registracija (užėjimai)

Registracija (įskaitos)

REZULTATAI

   

Papildoma informacija.

Vyrai rungtyniauja dviejuose A ir B įskaitose.

Vyrų A įskaitoje žaidžia sportininkai, kurių 2018-2019 m. sezono bendras vidurkis yra didesnis ar lygus 190 ir žaidėjai, kurių vidurkis mažesnis už 190, tačiau pareiškė pageidavimą dalyvauti Vyrų A įskaitoje. 

Vyrų B įskaitoje žaidžia sportininkai, kurių 2018-2019 m. sezono bendras vidurkis yra mažesnis nei 190. Sportininkai, kurių vidurkis yra didesnis nei 190, Vyrų B įskaitoje dalyvauti negali (galima išimtis sportininko prašymu ir LBF Valdybos sprendimu).

Žaidėjai, neturintys LBF licencijos, gali dalyvauti reitinginiame turnyre sumokant vienkartinį turnyro licencijos 5 eurų mokestį ir gali dalyvauti pagal žaidėjo amžių bei lytį Vyrų B įskaitoje, Moterų, Jaunių ar Senjorų įskaitose.

Lietuvos jaunių čempionas ir prizininkai nustatomi pagal užimtas vietas galutinėje 2019-2020 m. sezono reitingų lentelėje.

Į Lietuvos asmeninio boulingo čempionato Finalinį turnyrą gali patekti tik sportininkai, turintys LBF licenciją ir kurie dalyvavo ne mažiau kaip trijuose reitinginiuose turnyruose.

Į Lietuvos asmeninio boulingo čempionato Finalinį turnyrą pagal galutinę reitingo lentelę patenka:

Vyrų A ir B įskaita, Senjorų įskaita – po 15 žaidėjų; Moterų įskaita – 11 žaidėjų.

 

Lietuvos boulingo federacija

 

DĖMESIO!

Įvertinkite įrašą
(0 Balsai)
Kviečiame registruoti žaidėjus, kurie yra "laisvi agentai", bet norėtų dalyvauti LBF lygose komandinėse varžybose.
Laisvų žaidėjų sąrašas padėtų komunikuoti žaidėjams ir komandoms, kurios ieško legionierių.

Informaciją siųsti emailu :bThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Laisvų žaidėjų sąrašas

DĖMESIO!

Įvertinkite įrašą
(0 Balsai)

Kviečiame į treniruočių stovyklą su treneriu iš Ukrainos

GENNADI SYDORENKO

Tema: šiuolaikiniskamuolio išleidimas ( RELEASE )

Vyks 2 treniruotės po 2 val. grupėse iki 3-jų žaidėjų.

Stovyklos metu treneris mokins šiuolaikinės kamuolio išleidimo ( release ) technikos, kiekvienam žaidėjui pagal poreikiussudarysindividualią treniruotės programą.

Treniruotės vyks „Amerigo“ boulinge, Viršuliškių 40, Vilniuje.

Dėstoma bus rusų kalba, galimas vertimas ( nemokamai ).

    2019m. rugsėjo16-17 dienomis

Grupės:

2019.09.16

2019.09.17

Pirmadienis

Antradienis

1

10:00-12:00

1

10:00-12:00

2

13:30-15:30

2

13:30-15:30

3

16:00-18:00

3

16:00-18:00

Stovyklos kaina 150 Eur žaidėjui

Takelių nuomos kaina 4 Eur/val. Tepimo kaina - 1,5 eur.

Registracija: +370 678 03800 ( Dainiusasociacija „Boulingo akademija )

Įvertinkite įrašą
(0 Balsai)

Šių metų lapkričio 16 – 24 dienomis Palembango mieste (Indonezija) vyks 55-as QubicaAMF World Cup 2019. Turnyre šaliai gali atstovauti po vieną atstovą – vyras ir moteris.

Informaciją apie QubicaAMF World Cup 2019

Kviečiame visus į Nacionalinį atrankos turnyrą dėl patekimo į QubicaAMF World Cup 2019.

Registracija priimama iki rugpjūčio 29 d. el. paštu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. arba telefonu 8 687 77232.

 

Atrankos turnyro data – 2019-08-31 (Šeštadienis)

Turnyro vieta – b/c Honolulu, Klaipėda

Startinis mokestis – 80 Eur

Prizas – Nugalėtojams (vyras ir moteris), įvertinus surinktus startinius mokesčius ir atrankos turnyro pravedimo išlaidas, dalinai kompensuojamos (po 250 Eur kiekvienam) kelionės išlaidos į QubicaAMF World Cup 2019.

 

Turnyro formatas

Kvalifikaciniame etape visi sportininkai žaidžia 12 partijų (2 užėjimai po 6 partijas).

FINALINIS ETAPAS

Vyrų įskaita.

Į Finalinį etapą (Step leader) patenka trys geriausi sportininkai po Kvalifikacinio etapo pagal 12 partijų sumą. Pusfinalyje susitinka 2 su 3 vietos po Kvalifikacinio etapo. Pusfinalio nugalėtojas patenka į Finalą, kuriame susitinka su Kvalifikacinio etapo 1 vieta. Finalinis etapas žaidžiamas iki dviejų laimėtų partijų.

Moterų įskaita.

Finalas žaidžiamas iki dviejų laimėtų partijų. Pirmos finalinės partijos laimėtoja nustatoma be žaidimo - pergalė skiriama Kvalifikacinio etapo nugalėtojai pagal 12 partijų sumą.

Turnyro grafikas

11:00 – 14:00 Visi sportininkai 1-6 kvalifikacinės partijos.

14:00 – 15:00 Pertrauka.

15:00 – 18:00 Visi sportininkai 7-12 kvalifikacinės partijos.

18:00 – 19:00 Finalinis etapas.

Papildoma informacija

Takeliai ruošiami prieš kiekvieną kvalifikacinį užėjimą ir finalinį etapą.

Kvalifikaciniame etape, esant lygiam rezultatui, žiūrima į paskutinę, priešpaskutinę partiją ir t. t.

Finaliniame etape, esant lygiam rezultatui, metami papildomi metimai.

Sportininkai, įgiję teisę dalyvauti QubicaAMF World Cup, iki rugsėjo mėn. 10 dienos turi raštiškai informuoti LBF Prezidentą apie dalyvavimą/nedalyvavimą QubicaAMF World Cup.

Nugalėtojui atsisakius atstovauti Lietuvai QubicaAMF World Cup, ši teisė perleidžiama antrą, trečią ir t. t. vietą Nacionalinėje atrankoje užėmusiems sportininkams, o nugalėtojui skirtos lėšos kelionės išlaidoms padengti atitenka sportininkui, vykstančiam į QubicaAMF World Cup.

 

REZULTATAI - GALUTINIAI

Tepimo diagrama

 

Smulkesnė informacija – Žilvinas Perminas, tel. 8 687 77232

 

Lietuvos boulingo federacija

 

Puslapis 8 iš 16

Pro           www.boulingokamuolys.lt