Tvirtinama LBF valdybos
2018-11-30

Lietuvos boulingo federacijos (LBF)

Etikos kodeksas

Mūsų stiprybė - bendrų tikslų siekis, todėl visada padedame ir palaikome vieni kitus."

Etikos kodeksu siekiame:
Įtvirtinti federacijos vertybes, veiklos principus bei elgesio standartus.

LBF siekia apsaugoti boulingo sportą nuo neteisetų, amoralių ir neetiškų metodų bei praktikų.
Šis LBF Etikos kodeksas numato svarbiausius elgsenos ir elgesio standartus.

LBF narių , asmenų, kuriems taikomas šis kodeksas, elgesys turi atspindėti tai, kad jie palaiko ir remia boulingo sporto bendruomenės įkurtos federacijos LBF , sporto etikos kodekso principus ir tikslus, susilaiko nuo to, kas galėtų pakenkti LBF ir bendrų tikslų siekiams.

Vadovaudamiesi LBF Etikos kodeksu,  deklaruojame , jog gerbiame savo įsipareigojimus Lietuvos

Boulingo federacijai ir jos nariams,  sąžiningai, garbingai ir dorai jiems atstovaujant.

Pagrindines vertybės, kuriomis grindžiama LBF veikla yra: savitarpio supratimas ir pagalba, profesionalumas, skaidrumas ir sportinis tobulėjimas.

Susijusios šalys :

Šis kodeksas taikomas bet kuriai šaliai kuri yra susijusi su LBF, yra LBF nare arba vykdo žemiau
numatytas veiklas:

 • Dalyvauja LBF organizuojamuose renginiuose, varžybose, boulingo stovyklose arba jas organizuoja.
 • Veikia kaip komandos, klubo, federacijos ar kito subjekto treneris, instruktorius, komandos
  vadovas, sportininkas, specialistas ar įgaliotas atstovas.
 • Veikia kaip tarptautinė, nacionalinėa boulingo kategorijos teisėjas ar savanoris.
 • Atlieka bet kokias pareigas LBF (yra VALDYBOS, komiteto, komisijos, darbo grupes ar kt. narys,
  samdomas ar renkamas asmuo, savanoris ).

Etikos principai

 • Pagarbos įstatymui, žmogui ir jo teisėms principas;
 • Nešališkumo ir objektyvumo principas;
 • Pavyzdinio ir tinkamo elgesio principas

Įgyvendinimas

Šį Elgesio kodeksą įgyvendina visos mūsųy federacijai priklausancios asociacijos, partneriai, treneriai, nariai,
varžybų ir kitų renginių dalyviai.

Pagarbos jstatymui, žmogui ir jo teisėms principas

Nepažeidziame LR įstatymų ir kitų teisės aktų, neignoruojame žmogaus teisių,  kalba, veiksmais ar priimamais sprendimais nediskriminuojame atskirų asmenų ar visuomenės grupių dėl lyties, seksualines orientacijos, amžiaus, rasės, religijos, odos spalvos, tautybės, šeimyninės padėties ir imamės teisetų priemonių pastebėtai diskriminacijai stabdyti.

Nešališkumo ir objektyvumo principas

Vykdydami veiklą ir dirbdami savo darbą esame objektyvūs, sprendimus priimame vengdami asmeniškumo, nereikalingų emocijų, atsižvelgdami į kompetentingų ekspertų nuomones bei kitus objektyvius veiksnius.
Su partneriais laikomės galiojančių sutarčių nuostatų.

Nediskriminavimas ir priekabiavimas

Šalys, kurioms taikomas šis kodeksas, negali įžeisti šalies ar žmonių grupės orumo ar
neliečiamumo naudojant paniekinamus ar diskriminuojančius žodžius ar veiksmus dėl rasės, įgūdžių, tautybės, nacionalinės ar socialinės kilmės, lyties, kalbos, religijos, politinių pažiūrų ar kitų nuomonių, turto, gimimo ar bet kokio kito statuso, socialinės orientacijos ar kitos priežasties.
Priekabiavimas, persekiojimas yra neleistinas. Priekabiavimas, persekiojimas yra apibrėžiamas kaip sistemingi, priešiški, pasikartojantys veiksmai, skirti atskirti asmenį ar grupę ir gali paveikti asmens ar grupes orumą.

Seksualinis priekabiavimas, prievarta yra draudžiama. Seksualinis priekabiavimas apibrėžiamas kaip nepageidaujamas seksualinis pranašumas, kuris nėra toleruojamas. Vertinimas grindžiamas tuo, ar asmuo elgesį laiko nepageidaujamu ar įžeidžiančiu.

Interesų konfliktas

Interesų konfliktas kyla tada, kai atliekant pareigas, priimant sprendimus ar atliekant kitus
veiksmus susikerta LBF ir/ar jos darbuotojų ar jų artimų asmenų privatūs interesai.

 • Vengiame situacijų, kai asmeniniai, šeimos ar finansiniai interesai galėtų susikirsti su LBF interesais. Atsiradus interesų konflikto prielaidai ar pačiam konfliktui, informuojame ir kreipiamės patarimo į tiesioginį organizacijos vadovą ar LBF Valdybą
 • nesiekiame asmeninės naudos ir naudodamiesi užimama padėtimi nedengiame asmeninių išlaidų darbdavio sąskaita;
 • užtikriname, kad bet kokiame sandoryje, kuriame dalyvauja LBF, nefigūruotų mūsų ar artimų asmenų interesai;
 • darbo LBF metu nenaudojame LBF turto ir reputacijos antraeilėms pareigoms atlikti.

Pavyzdinis ir tinkamas elgesys

 • Laikomės visų taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų, taip pat LBF ir ETBF įstatų, reglamentų, garbingos kovos (Fair Play ) principų ir taisyklių.
 • Elgiamės etiškai ir nuosekliai, sąžiningai ir patikimai.
 • Esame punktualūs, bendradarbiaujantys, iniciatyvūs, tolerantiški ir lojalūs.
 • Nepiktnaudžiaujame savo pozicija, siekiant asmeninės naudos.
 • Įsipareigojame gerbti ir saugoti konfidencialaus pobūdžio informaciją.
 • Visada atsiprašome už sukeltus nepatogumus, neapkalbinėjame.
 • Kiekvienas kolega yra lygiavertis partneris, todel nedemonstruojame pranašumo ar
  nedėmesingumo jo atžvilgiu.
 • Vadovai nuosekliai ir išsamiai informuoja kolegas apie Organizacijos tikslus ir
  jų įgyvendinimo eigą, taip pat skatina darbuotojų iniciatyvumą, dalinasi patirtimi ir skatina tobulėjimą, komandinį darbą, savo veikloje taiko šiuolaikiškus vadovavimo metodus.

Santykiai su konkurentais

Santykius su konkurentais grindžiame sąžiningumo, garbingos kovos (Fair Play) bei abipusės pagarbos principais.

Sąžininga konkurencija yra esminis federacijos veiklos principas.

Informacija ir bendravimas su visuomene

Visą informaciją apie savo veiklą federacija atskleidžia griežtai vadovaudamasi Lietuvos
Respublikos teises aktuose nustatytais reikalavimais ir remdamasi LBF Etikos kodekso principais.
Darbo ar nedarbo metu bendraudami su visuomene ar žiniasklaidos atstovais, formuojame LBF įvaizdį, todėl kiekvienas prisiima atsakomybę už pateiktą informaciją. Bendraudamas su žiniasklaida vengiame asmeninio vertinimo, o pateikiame tik tikslią ir teisingą informaciją.
Mandagumas ir paslaugumas yra pagrindiniai kolegiško bendravimo, bei bendravimo su
visuomene principai.

Konfidenciali su federacijos veikla bei jos partneriais susijusi informacija yra neviešintina. Netoleruojamas elgesys, kai viešumoje nesusilaikoma nuo veiksnių, galinčių pakenkti LBF įvaizdžiui.

Intelektinė nuosavybė

LBF intelektinei nuosavybei priskiriami mūsų logotipai, ženklai, firminiai pavadinimai, dizainas, autorių teisės, išradimai, patentai ir kita konfidenciali informacija. LBF niekada neleidžia trečiajai šaliai naudoti ženklų ar kitos intelektinės nuosavybės be tinkamo leidimo ar sutarties. Be to, LBF ženklų negalima naudoti žeminančiu, šmeižikišku ar kitaip užgauliu būdu. Mūsų intelektinei nuosavybei priskiriami ir darbuotojų darbo produktai, o LBF boulingo varžybų organizavimas yra išskirtinė LBF atsakomybė.

Brutalus elgesys, dopingo vartojimas ir manipuliavimas sporto varžybomis

Siekdama išsaugoti kilnius sporto idealus ir sporto prieinamumą visiems, LBF kovoja su dopingu, brutaliu sporto sirgalių elgesiu ir rezultatų manipuliavimu sporto varžybose bei taiko griežtas nuobaudas už panašaus pobūdžio nusižengimus bei pažeidimus.
- žiūrovų (sirgalių) brutaliu elgesiu laikoma:
a. nustatytos žaidimo zonos ribų pažeidimai,
b. priešininkų (komandų), rėmėjų užgaliojimai, bei bet kokio pobūdžio įžeidinėjimai.
c. Elgesys, prasilenkiantis su visuotiškai nustatytomis elgesio normomis ir galintis tiesiogiai, psichologiškai arba fiziškai paveikti sportininkus
- nustačius pažeidimus, jie fiksuojami teisėjų varžybų protokoluose, juos negarinėja ir nuobaudų sprendimus priima LBF valdyba.
- galimos sankcijos už nustatytus pažeidimus yra :
a. įspėjimas
b. bauda
c. Diskvalifikacija arba draudimas rengti varžybas namų aikštelėje.

- Priimtus, arba neteisingai įvertintus vienos iš šalių nuomone sprendimus ir skirtas nuobaudas galima apskųsti , tai fiksavus varžybų protokole, LBF valdybas arba LBF konferencijos ginčų komisijai, kurios sprendimai, neprieštaraujantys LR CK  yra galutiniai.

Darbo aplinka

 • Mūsų apranga visada atitinka standarto reikalavimus, boulingo taisyklių reikalavimus.
 • Tausojame Organizacijos išteklius ir aplinką, todėl dokumentus spausdiname tik tada, kai yra būtinybė, taupome energetinius išteklius.
 • Palaikome švarą ir tvarką. Pasibaigus varžyboms visada susitvarkome aplinką
  Kodekso taikymas, vertinimas ir sankcijos

LBF Valdyba etikos kodekso pažeidimus deleguoja nagrinėja pati arba deleguoja nagrinėti ir taikyti drausmines
nuobaudas tam sudarytai apeliacinei komisijai.

Asmenims, nesilaikantiems šo Elgesio kodekso nuostatų, gali būti taikomos drausminės
priemonės, nuobaudos, įskaitant ir pašalinimą iš LBF.

 

Pro           www.boulingokamuolys.lt