PATVIRTINTA

LBF VALDYBOS

2020-02-11 E-POSĖDŽIO

NUTARIMU NR. 1

 

LIETUVOS BOULINGO FEDERACIJOS RINKTINIŲ SUDARYMO IR DALYVAVIMO ČEMPIONATUOSE TAISYKLĖS

 

1.      Bendroji dalis

1.1.            Šios taisyklės apibrėžia pagrindinius Lietuvos boulingo federacijos (toliau tekste LBF) principus, kuriais remiantis sudaromos Lietuvos boulingo rinktinės, atstovausiančios Lietuvai 2020 metų oficialiose tarptautinėse varžybose – Europos ir pasaulio čempionatuose. Taisyklės galios iki jų pakeitimo.

2.      Tikslai ir uždaviniai

2.1.            Vienas pagrindinių LBF tikslų yra tinkamai atstovauti Lietuvą ir Lietuvos boulingą tarptautinėje arenoje, bei siekti aukštų rezultatų oficialiuose Europos ir Pasaulio čempionatuose.

2.2.            Siekiant įgyvendinti šiuos tikslus pagrindiniai LBF uždaviniai yra:

2.2.1.      Sprendimas dalyvauti čempionatuose, numatant metiniame renginių plane.

2.2.2.      Lietuvos rinktinių (vyrų, moterų, jaunių, senjorų, kurčiųjų)  suformavimas ir dalyvavimas:

a)      Pasaulio čempionatuose;

b)      Europos čempionatuose;

c)      Qubica AMF taurės turnyruose;

d)      Kituose reprezentaciniuose renginiuose.

2.2.3.      Rinktinių pasiruošimas čempionatams;

2.2.4.      Tikslų rinktinėms iškėlimas, pasiekimų aptarimas, boulingo visuomenės informavimas.

3.      Rinktinių kandidatų nustatymo tvarka

3.1.             Reprezentacinė LBF Lietuvos vyrų rinktinė.

3.1.1.      LBF Lietuvos vyrų rinktinė sudaroma iš 6 (šešių) sportininkų, atstovauti šalį Europos vyrų čempionate, kuris 2020 m. rugpjūčio 12-23 dienomis vyks, Helsinkyje (Suomija);

3.1.2.      Į Lietuvos vyrų rinktinės kandidatų sąrašą įtraukiami sportininkai:

a)      2019-2020 metų sezone užėmę 1-10 vietas pagal LBF organizuojamų Reitinginių turnyrų Nr. 4, 5 ir 6 rezultatus pasiektus A įskaitoje.

b)      penki žaidėjai 2019-2020 m. sezone sėkmingai žaidžiantys tarptautiniuose turnyruose – LBF valdybos sprendimu ;

3.1.3.  Galutinę rinktinės sudėtį sudaro LBF Valdybos paskirtas treneris;

3.1.4. LBF Valdybai nepaskyrus trenerio, Lietuvos rinktinė formuojama:

a)      Keturi sportininkai, kurie surinko daugiausia atrankos balų formuojant rinktinės kandidatų sąrašą (10 balų už 1 vietą pagal LBF Reitinginių turnyrų Nr. 4, 5 ir 6 metu surinktus reitingo taškus.... 1 balas už 10 vietą bei (10,8, 6, 4, 2 balai už tarptautinių turnyrų rezultatus (penki žaidėjai);

b)      Du sportininkai į rinktinę kviečiami  LBF Valdybos sprendimu;

3.1.3.      Lietuvos vyrų rinktinei vadovauja LBF Valdybos paskirtas  Lietuvos vyrų rinktinės treneris,  jeigu bus valdybos sprendimas skirti trenerį, arba  komandos vadovas, LBF Valdybos paskirtas iš komandos žaidėjų ar kitų asmenų.

3.2.            Reprezentacinė LBF Lietuvos moterų rinktinė.

3.2.1.      LBF Lietuvos moterų rinktinė sudaroma iš 6 (šešių) sportininkių dalyvauti Europos mterų čempionate Alborge (Danija), kuris vyks birželio 3-14 dienomis;

3.2.2.      į  moterų rinktinę kviečiamos sportininkės, pagal praėjusio šio sezono RT Nr. 4, 5 ir 6 rezultatus užėmusios 1-4 reitingo vietas. Sportininkei atsisakius dalyvauti rinktinėje, teisę dalyvavimui automatiškai įgauna reitinge žemiau esančios sportininkės;

3.2.3.      Dvi sportininkės į rinktinę kviečiamos  LBF Valdybos sprendimu atsižvelgiant į tarptautinių turnyrų rezultatus;

3.2.4.      Lietuvos moterų rinktinei vadovauja LBF Valdybos paskirtas  Lietuvos moterų rinktinės treneris,  jeigu bus valdybos sprendimas skirti trenerį, arba  komandos vadovas, LBF Valdybos paskirtas iš komandos žaidėjų ar kitų asmenų.

3.3.            LBF Lietuvos jaunių rinktinė.

3.3.1.      LBF Lietuvos jaunių rinktinė  sudaroma ir  tvirtinama LBF valdybos nutarimu atsižvelgiant į 2019-2020 metų sezono LBF Reitinginų turnyrų, tarptautinių turnyrų ir kitus rezultatus;

3.3.2.      LBF Lietuvos jaunių rintinei vadovauja LBF valdybos paskirtas treneris arba komandos vadovas.

3.4.            LBF Lietuvos senjorų rinktinė.

3.4.1.      Dalyvavimui pasaulio ir Europos čempionatuose į rinktinę kviečiami nariai analogiškai pagal LBF moterų-vyrų rinktinių sudarymo principus;

3.4.2.      ESBC (European Senior Bowling Comitee) Europos čempionatuose senjorų atstovavimas sprendžiamas savanoriško dalyvavimo principu. LBF valdybos nutarimu, dalyvavimui ESBC Europos čempionate gali būti skiriamas  dalinis finansavimas dalyvių startinių mokesčių apmokėjimui.

3.4.3.      Lietuvos senjorų rinktinei vadovauja komandos vadovas, LBF Valdybos paskirtas iš komandos žaidėjų.

3.5.            LBF Lietuvos kurčiųjų rinktinė.

3.5.1.      Kurčiųjų rinktinė gali būti formuojama Pasaulio kurčiųjų olimpiadai, pasaulio ir Europos čempionatams pagal metinį renginių planą. Kurčiųjų atstovavimas sprendžiamas savanoriško dalyvavimo principu. LBF valdybos nutarimu, dalyvavimui kurčiųjų čempionatuose gali būti skiriamas  dalinis finansavimas dalyvių startinių mokesčių apmokėjimui.

3.6.            QubicaAMF Pasaulio taurė.

3.6.1.         QubicaAMF Pasaulio taurės turnyre Lietuvai atstovauja  Lietuvos nacionalinės atrankos į QubicaAMF Pasaulio taurės turnyrą nugalėtojai Vyrų ir Moterų įskaitose. Tuo atveju, jei nugalėtojai neturi galimybės dalyvauti  QubicaAMF Pasaulio taurės turnyre, juos pakeičia atitinkamai antrąją, trečiąją ir t.t. vietas tose pačiose įskaitose užėmę žaidėjai.

4.      Rinktinių finansavimas.

4.1.            Lietuvos boulingo rinktinės finansuojamos pagal LBF Konferencijos priimtą  biudžetą ir LBF Valdybos nutarimais patvirtintą rinktinėms skirtų lėšų paskirstymą.

5.      Paraiškų ir reikalingų dokumentų pateikimas.

5.1.            Paraiškas organizatoriams dalyvavimui čempionatuose pateikia LBF Generalinis sekretorius;

5.2.            Reikalingus dokumentus parengia ir pateikia organizatoriams LBF Generalinis sekretorius arba LBF valdybos sprendimu paskirtas komandos vadovas.

6.      Čempionatų reglamentas.

6.1.            Treneris, Komandos vadovas ir sportininkai privalo būti susipažinę su reglamento reikalavimais, laikytis jų viso čempionato laikotarpiu;

6.2.            Treneris, Komandos vadovas ir žaidėjai savo parašais patvirtina dėl susipažinimo su čempionato taisyklėmis;

6.3.            Pažeidus taisyklių reikalavimus, organizatoriams paskyrus baudą, sportininkas privalo susimokėti pats ar atlyginti LBF išlaidas dėl tokių atvejų. Esant oficialiems organizatorių ar komandų vadovų pranešimams apie sportininkų pažeidimus, LBF valdyba sportininkui gali skirti 30 eurų baudą, kurią federacijai turi apmokėti pats sportininkas ar klubas, kurį atstovauja sportininkas.

6.4.            Organizatoriams dėl nusižengimų pašalinus sportininką iš čempionato, sportininkas ar jo atstovaujamas klubas privalo atlyginti visas su nusižengusio sportininko dalyvavimu čempionate LBF patirtas pagrįstas tiesiogines išlaidas. Tokiu atveju, LBF Valdyba, išanalizavusi situaciją, gali priimti sprendimą dėl tokio sportininko licenzijos suspendavimo.

7.      Rinktinių apranga.

7.1.            LBF Valdyba prieš čempionato pradžią patvirtina oficialią rinktinių aprangą, kuri bus naudojama čempionato metu;

7.2.            Atidarymo ceremonijoje, žaidimo metu, apdovanojimo ceremonijoje vilkėti kitokią, nei oficialiai patvirtintą, aprangą draudžiama.

8.      Pasiruošimas

8.1.            Patvirtinus rinktinės sudėtį, komandos vadovas ar treneris, suderinęs su komandos sportininkais ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki čempionato pradžios pateikia LBF valdybai susipažinimui laisvos formos treniruočių planą. 

8.2.            Sportininkas kartą per dvi savaites komandos vadovui teikia laisvos formos informaciją dėl treniruočių plano vykdymo, progreso.

9.      Informavimas.

9.1.            Komandos vadovas teikia šią info:

9.1.1.      Bendra informacija apie čempionatą – informacinis straipsnis LBF puslapyje savaitę prieš čempionatą;

9.1.2.      Pagal galimybes kasdienė trumpa info apie čempionato eigą, nuotraukos, keletas sakinių kaip sekėsi – pranešimas LBF Facebook paskyroje;

9.1.3.      Ataskaita pasibaigus čempionatui, pasiekimai, trumpa pasiekimų analizė – ataskaita LBF valdybai.

LBF Valdybos pirmininkas                                           Vaidotas Baranauskas

Pro