I.   Bendrosios nuostatos

  

1.  Šios  taisyklės  parengtos,  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Kūno  kultūros  ir  sporto įstatymo VI skyriaus 42 str. 3 p. Jos nustato komercinių ir nekomercinių renginių, nereglamentuojamų   Lietuvos   Respublikos   susirinkimų   įstatymo   (sportinių   varžybų, koncertų, švenčių, teatralizuotų renginių, meninių ir reklaminių akcijų, pramogų ir atrakcionų parkų ir kitų viešų tokio pobūdžio renginių tam skirtose vietose), organizavimo Lietuvos Respublikoje tvarką bei organizatorių atsakomybę.

 

 II.  Sąvokos

  

2.  Dopingas – sportininko organizmo fizinę ir psichinę veiklą skatinantys arba slopinantys, pavojų jo sveikatai keliantys preparatai ir metodai, vartojami pajėgumui laikinai padidinti ir sudarantys sąlygas nesąžiningai varžytis. Dopingo ir jo metodų sąrašą nustato tarptautinės antidopingo organizacijos.

3.  Boulingo sporto specialistas (treneris) – pagal Lietuvos boulingo federacijos kartu su Europos boulingo federacija vykdomų  mokymų  programą parengtas ir kūno  kultūros ir sporto veiklos leidimą turintis asmuo.

4.  Boulingo  sporto  klubas/asociacija  –  teisės  aktų  nustatyta  tvarka  įsteigta,  juridinio asmens teises turinti, organizacija ir Lietuvos Respublikos įsteigti Europos Sąjungos valstybėje  narėje  ir kitoje  Europos ekonominės  erdvės  valstybėse  įsisteigusios  įmonės filialai arba švietimo ir mokslo įstaigos padalinys, vienijantis kurios nors vienos arba kelių šakų sportininkus, sportuotojus, rėmėjus, plėtojantis sporto šaką ar kelias sporto šakas, ugdantis sportininkus ar komandas, siekiantis gerų sporto rezultatų, plėtojantis sveikos gyvensenos idėjas, turinti, atributiką, tradicijas; gali turėti savo sporto bazę.

5.  Boulingo žaidėjų ugdymo centras – sporto mokymo įstaiga, sporto centras, specializuota vienos ar kelių sporto šakų įstaiga, kuri gali vykdyti neformalųjį vaikų bei suaugusiųjų švietimą, rengia tam tikros kvalifikacijos sportininkus ir sportuotojus, taip pat atlieka kitas steigėjų jiems priskirtas funkcijas.

6.  Lietuvos boulingo federacija (LBF) – nevyriausybinė sporto organizacija, kuri rūpinasi boulingo sporto šakos plėtra Lietuvos Respublikoje arba veikla, susijusia su  boulingo sportu. Lietuvos boulingo federacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais ir poįstatyminiais aktais, Pasaulinės dešimties kėglių asociacijos (WTBA) ir jos Europos zonos federacijos (ETBF) įstatais, bendraisiais nuostatais ir nutarimais, šiais įstatais ir turi Asociacijų įstatymo ir kitų įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos bei sprendimų priėmimo laisvę.

7.  Sportininkas (boulingo žaidėjas) – žmogus, sistemingai besitreniruojantis, dalyvaujantis sporto varžybose, siekiantis kuo geresnių sporto rezultatų, nuosekliai didinantis savo sportinį meistriškumą.

 

8.  Sporto (boulingo) bazė – salė, skirta boulingo sporto pratyboms ir varžyboms rengti, sporto specialistų kvalifikacijai kelti.

9.  Rungtynių komanda-šeimininkė – komanda, kuri varžybų programoje (tvarkaraštyje) yra

įrašyta pirmąją. Rungtynės vyksta komandos-šeimininkės sporto (boulingo) bazėje.

10. Sporto (boulingo) pratybos – savarankiška sportininko arba bendra sportininkų ir trenerio

veikla, planingas treniravimasis.

11. Sporto   (boulingo)   stovykla   –   tikslingas   trumpalaikis   sportininkų   arba   komandos rengimas(is) varžyboms sporto bazėje.

12. Sporto (boulingo) renginys – boulingo sporto propagavimo, žmonių ugdymo, jų gebėjimų rodymo priemonė: sporto rungtynės, varžybos, sporto (boulingo) stovykla, žaidynės, šventė, konferencija, konkursas, vakaras, paroda, susitikimas.

13. Sporto  (boulingo)  varžybos  –  dviejų  ar  daugiau  sportininkų,  komandų,  sporto  klubų varžymasis pagal iš anksto paskelbtus nuostatus, laikantis nustatytų boulingo sporto žaidimo taisyklių, turint tikslą nustatyti nugalėtojus, prizininkus.

14. Tarptautinis boulingo renginys – boulingo sporto renginys, kuriame dalyvauja įvairių šalių

boulingo sporto šakos atstovai.

15. Varžybų  nuostatai  –  varžybų  organizatoriaus  parengtas  ir  patvirtintas  dokumentas, kuriame  nurodomas  varžybų  tikslas  ir  uždaviniai,  vykdymo  vieta,  laikas,  programa, sistema, reikalavimai varžybų dalyviams ir komandoms, nugalėtojų nustatymo būdai ir kita.

16. Žiūrovas – asmuo, stebintis boulingo sporto renginį. Žiūrovai turi laikytis nustatytų taisyklių

ir saugumo reikalavimų.

  

III. Varžybų ir kitų renginių organizavimas bei organizatoriai

 

 17.    LBF varžybų ir kitų renginių organizatorius yra LBF.

18.    LBF varžybų ir kitų renginių vykdytojais, nustatytomis sąlygomis ir tvarka, gali būti:

18.1. organizacijos – Lietuvos boulingo federacijos narės;

18.2. įstatymų nustatyta tvarka įregistruotos kitos organizacijos;

18.3. kiti Lietuvos Respublikos juridiniai asmenys.

19. Lietuvos  boulingo/sporto  organizacijos,  klubai,  boulingo  žaidėjų  ugdymo  centrai  gali organizuoti įvairius renginius: boulingo varžybas, boulingo pratybas (treniruotes), boulingo sporto stovyklas, tarptautines varžybas (pagal galiojančias WTBA ir ETBF nuostatas suderinę su LBF), seminarus, konferencijas ir kt.

20. LBF  varžybų  ir  kitų  renginių  organizavimo  bei  organizatorių  veikla  grindžiama  šiais

principais:

20.1. žiūrovų ir boulingo sporto renginių dalyvių saugumo;

20.2. kilnaus  elgesio  –  moralinės  savybės,  apibūdinančios  taurių  motyvų  padiktuotus žmonių poelgius, labai vertintinus sportinėse kovose;

20.3. nešališkumo  –  užtikrinti,   kad  rezultatai  nebūtų   iš  anksto  aiškūs,   ir  išlaikyti konkurencinę pusiausvyrą tarp varžybose dalyvaujančių sportininkų ir komandų;


 20.4. tęstinumo – boulingo sporto organizacijos sudaro tinkamas sąlygas talentingiems sportui asmenims nepertraukiamai užsiimti sporto veikla.

 

 IV. LBF varžybų ir kitų renginių laikas

 

 21. LBF varžybos ir kiti renginiai gali vykti nuo 8 iki 23 val. (vaikams ir nepilnamečiams skirti

renginiai – iki 22 val.).

22. Renginių laikas gali būti pratęstas tik gavus atitinkamų valstybinių institucijų leidimus.

  

V.  Renginių vieta

 

 23. LBF  varžybos  ir  kiti  renginiai  gali  būti  vykdomi  sporto  bazėse  (boulingo  centruose), specialiose, tam skirtose vietose (konferencijų salės, salės ir kt.) ir atvirose teritorijose, suderinus naudojimosi jomis sąlygas su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais.

24. Boulingo  sporto  įrangą  ar  statinius,  neatitinkančius  saugumo,  sanitarijos,  higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, draudžiama naudoti sporto pratyboms, varžyboms ir kitiems renginiams.

25. Už žalą, padarytą boulingo sporto pratybų ar varžybų dalyviams, boulingo sporto mėgėjams ar žiūrovams tokių pratybų ar varžybų metu dėl sporto įrangos ar statinių, neatitinkančių saugumo, sanitarijos, higienos, priešgaisrinių ir kitų reikalavimų, naudojimo, įstatymų nustatyta tvarka atsako sporto bazės savininkas ar teisėtas valdytojas.

26. LBF varžybos ir kiti renginiai turi būti vykdomi tik tose sporto bazėse, specialiose, tam skirtose vietose (konferencijų salėse, salėse ir kt.) ir atvirose teritorijose, kuriose galima užtikrinti žmonių saugumą:

26.1. Tamsiu paros metu apšviestose prieš renginį ir po jo atvirose vietose ar teritorijose

(renginio metu – jei reikia).

 

 VI. Reikalavimai LBF varžybų ir kitų renginių organizatoriams

 

 27. Lietuvos boulingo federacija gali pavesti nacionalinio, regioninio ir vietinio lygio boulingo varžybų organizavimą ir vykdymą kitoms boulingo sporto organizacijoms, atitinkančioms Kūno kultūros ir sporto departamento nustatytus kriterijus ir Tarptautinės boulingo federacijos nustatytus reikalavimus.

28. Visų  lygių  boulingo  varžybos  ar  renginiai  vykdomi  pagal  varžybų  nuostatus.  Varžybų nuostatai gali būti parengiami konkrečioms varžyboms arba visam čempionatui.

29. Varžybų ar renginio nuostatus rengia varžybų ar renginio organizatorius.

30. Už varžybų ar renginio vykdymą atsako varžybų ar renginio vykdytojas.

31. Boulingo varžybų ar renginių vykdytojai atsako už boulingo, sporto specialistų, boulingo

gėjų ir žiūrovų saugumą boulingo varžybų ar renginių metu.

32. Per  varžybas  ar  renginį  boulingo  mėgėjams  ir  žiūrovams  turi  būti  sudaryta  galimybė susipažinti su varžybų ar renginio saugumo reikalavimais. Jeigu boulingo sporto mėgėjai 

nesilaiko nustatytų varžybų ar renginio saugumo reikalavimų ir viešosios tvarkos taisyklių,

vykdytojas už žiūrovo patirtą ir (ar) kitiems sukeltą žalą neatsako.

33. LBF varžybų ir kitų renginių vykdytojai turi užtikrinti žmonių bei varžybose ar renginyje naudojamo turto saugumą:

33.1. savo ar saugos tarnybų pajėgomis palaikyti viešąją tvarką ir prižiūrėti varžybų ar renginio teritoriją, sporto bazę, kad į ją nebūtų įnešti ginklai, pirotechninės priemonės ir kiti daiktai, kuriais gali būti sužaloti žmonės, bei psichotropinės medžiagos ir alkoholis, arba padėti policijai tai padaryti;

33.2. atsakomybė  už  incidentus,  susijusius  su  žiūrovų  elgesiu,  prevencinių  apsaugos priemonių nebuvimą ar jų nepanaudojimą tenka varžybų ar renginio vykdytojui arba rungtynių komandai-šeimininkei, kuriems, pagal atskirų lygų, čempionatų vykdymo nuostatus arba Lietuvos boulingo federacijos sprendimu, taikomos drausminės sankcijos.

33.3. LBF varžybų ir kitų renginių metu draudžiama:

-      į  sporto  bazę,  varžybų  ar  renginio  vietą  įleisti  nuo  alkoholio,  narkotikų  ar psichotropinių medžiagų apsvaigusius asmenis bei asmenis, turinčius alkoholinių gėrimų, ginklų ar daiktų, kurie gali būti naudojami kaip ginklai;

-     varžybų zonoje laikyti gėrimus neužsukamojoje taroje;

-     mėtyti į boulingo žaidimo zoną įvairius daiktus, kurie negali sužaloti, tačiau trukdo

rungtynių dalyviams;

-      mėtyti  į  aikštę  įvairius  kietus  daiktus,  kurie  gali  fiziškai  sužaloti  ir  trukdyti rungtynių dalyviams;

-      naudoti  agresyvius  veiksmus,  grąsinimus,  įžeidinėjimus  ar  smurtą  žaidėjų, trenerių, komandų atstovų, sekretoriato darbuotojų, kitų žiūrovų ir bet kokių kitų asmenų atžvilgiu;

-      boulingo varžybų ar rungtynių, renginių metu ar iš karto po jų sporto bazėje, varžybų ar renginio vietoje deginti įvairius daiktus, naudoti pirotechniką, petardas ar fejerverkus;

-      iškabinti boulingo varžybų ar rungtynių, renginių vietoje įžeidžiančias, rasistines, tiesiogiai ar netiesiogiai provokuojančias smurtą iškabas, plakatus, atvaizdus, simbolius, tekstus ir pan.

34. LBF varžybų ir kitų renginių vykdytojai turi palaikyti švarą ir tvarką:

34.1. nedideliems  renginiams  ar  varžyboms  –  įsipareigoti  palaikyti  švarą  ir  tvarką, sutvarkyti renginio/varžybų vietą jam pasibaigus, jeigu sutartyse dėl bazių ar teritorijų naudojimosi sąlygų su bazių ar teritorijų valdytojais arba nuomotojais nėra numatyta kitaip;

34.2. užtikrinti, kad renginiuose ar varžybose, kurie skirti vaikams ir jaunimui iki 18 metų, nebūtų prekiaujama alkoholiniais gėrimais bei alumi ir jie nebūtų vartojami;

34.3. renginių metu neviršyti garso lygio, būtino įgarsinti renginio teritoriją ar vietą.

 

VII.Reikalavimai  boulingo  sporto  varžybų  dalyvių  sveikatos  saugai  ir  medicininiam

aptarnavimui

  

35. Asmenys, lankantys bet kokios formos boulingo sporto pratybas, dalyvaujantys boulingo varžybose, privalo reguliariai tikrintis sveikatą. Sveikatos tikrinimo periodiškumą ir tvarką nustato Kūno kultūros ir sporto departamentas kartu su Sveikatos apsaugos ministerija bei kiekvienos boulingo/sporto organizacijos vidaus tvarkos taisyklės.

36. LBF varžybų ir renginių organizatoriai, boulingo sporto pratybų organizatoriai privalo neleisti dalyvauti pratybose ir/ar varžybose asmenims, kurie nustatytu laiku nepasitikrino sveikatos ir nepateikė nustatytos formos pažymos. Boulingo/sporto organizacijos (klubai), boulingo žaidėjų ugdymo centrai (klubai, mokyklos) yra tiesiogiai atsakingi už jų klubui ar mokyklai priklausančių boulingo žaidėjų sveikatos patikrinimo kontrolę.

37. Sporto bazėje, varžybų ar renginio vykdymo vietoje turi būti užtikrintos priemonės, būtinos

pirmajai medicininei pagalbai suteikti.

 

 VIII.    Draudimas vartoti dopingą

 

 38. Boulingo žaidėjai/sportininkai privalo laikytis sąžiningos kovos principo.

39. Boulingo žaidėjams/sportininkams draudžiama vartoti, o gydytojams, sporto specialistams ir kitiems asmenims – skirti, skatinti ir versti vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, uždraustus Pasaulinės antidopingo agentūros ir tarptautinių sporto organizacijų.

40. Asmenims, vartojusiems, skatinusiems, vertusiems vartoti dopingą ar taikyti jo metodus, taikomos tarptautinių ir Lietuvos sporto organizacijų numatytos sankcijos.

41. Bet    kokių    draudžiamų    medžiagų    (dopingo    preparatų)    patekimas    į    boulingo

žaidėjo/sportininko organizmą yra paties boulingo žaidėjo/sportininko atsakomybė.

42. Atsakomybė už siūlymą, skatinimą ar vertimą vartoti dopingo preparatus arba dopingo metodus tenka ir kitiems asmenims – komandų vadovams, treneriams ir kitam aptarnaujančiam personalui.

43. Dopingo  kontrolė  Lietuvoje  vykdoma  vadovaujantis  tarptautiniais  dokumentais,  kuriuos Lietuvos Respublika yra ratifikavusi ar kitaip prie jų prisijungusi, taip pat tarptautinių organizacijų nustatytais testavimo standartais.

44. Dopingo  ir  jo  metodų  kontrolę  Lietuvos  Respublikoje  vykdo  Kūno  kultūros  ir  sporto departamentas arba jo įgaliota institucija.

45. Dopingo kontrolė gali būti atliekama visiems boulingo žaidėjams/sportininkoams bet kuriuo metu. Dopingo kontrolės procedūra atliekama iš anksto įspėjus arba be išankstinio įspėjimo.

46. Drausmines sankcijas dėl dopingo preparatų arba dopingo metodų vartojimo ir dopingo kontrolės procedūrų pažeidimų skiria Tarptautinė boulingo asociacija (WTBA).

47. Kasmet  atnaujinamų  draudžiamųjų  medžiagų  (dopingo  preparatų)  sąrašas  pateikiamas

Pasaulio antidopingo agentūros (WADA) tinklalapyje:  www.wada-ama.org.


 IX. Baigiamosios nuostatos

 

 48. Organizatoriai atsako už renginio ar varžybų turinį ir kokybę, už dalyvių ir žiūrovų saugumą, taip pat už renginio ar varžybų ir pasiruošimo renginiui ar varžyboms metu naudojamo turto apsaugą.

  

 

LBF prezidentė                                         

Inga Malinauskienė

Pro           www.boulingokamuolys.lt