1.  Žaidimo apibrėžimas

 

1.1.    Dešimties kėglių ţaidimas – boulingas, susideda iš dešimties dalių (frame). Ţaidėjas meta kamuolį  du  kartus  kiekviename  iš  pirmų  devynių  dalių,  jei  pirmo  metimo  metu nenumušami visi dešimt kėglių (straikas). Dešimtoje dalyje ţaidėjas meta tris metimus,tuo atveju jei pirmu metimu numušami visi dešimt kėglių (strike) arba dviem metimais numušama dešimt kėglių (speiras). Kiekvieną dalį ţaidėjas privalo uţbaigti bendra tvarka.

 

1.2.    Išskyrus atvejus, kai pirmu metimu numušami visi dešimt kėglių (straikas), numuštų kėglių kiekis ţymimas monitoriuje -kairiame viršutiniame kvadrato, skirto fiksuoti atitinkamą ţaidimo dalį (frame), kampe. Kėglių, numuštų antrojo metimo metu kiekis fiksuojamas dešiniame viršutiniame to paties kvadrato kampe. Metimo metu nenumušus nė vieno kė- glio atitinkamoje vietoje įrašomas   brūkšnys(-). Bendras rezultatas po kiekvieno metimo rodomas kvadrato skirto fiksuoti atitinkamą  dalį (frame) apatinėje dalyje.

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X

 

X

 

X

 

7

2

(8)

/

F

9

X

 

7

/

9

-

X

X

8

30

57

76

85

95

104

124

143

152

180

                                         

 

1.3.    Tuo atveju, kai pirmo metimo metu numušami visi kėgliai uţskaitomas  straikas. Straikas paţymimas ţenklu (x) kairėje viršutinėje kvadrato, ţyminčio atitinkamą freimą, dalyje. Straikas yra vertinamas dešimčia taškų plius kėglių   kiekiu numuštų per sekančius du metimus.

 

1.4.    Tuo atveju , jei atitinkamos ţaidimo dalies metu  antru metimu numušami visi po pirmo metimo likę kėgliai uţskaitomas speiras . Speiras paţymimas įstriţu brūkšniu (/) viršutiniame dešiniame kvadrato, ţyminčio atitinkamą ţaidimo dalį, kampe. Speiras yra vertinamas tiek taškų kiek buvo numušta kėglių ,plius kėglių  numuštų  sekančiu metimu kiekiu.

 

2.  Žaidėjo apibrėžimas

 

 2.1.   Ţaidėjas  –  asmuo,  esantis  ţaidimo  zonoje  ir  periodiškai  atliekantis  metimą  boulingo

takelyje.

 

2.2.   Varţybų metu ţaidėjui  draudţiama  be pateisinamos prieţasties  (arba be teisėjo leidimo)

palikti ţaidimo zoną.

 

2.3.   Varţybų metu ţaidėjui draudţiama rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus.

 

 3.  Žaidimo tvarka

 

3.1.   Rungtynės vyksta ant dviejų gretima esančių takelių.

 

3.2.    Priešininkų komandos arba atskiri ţaidėjai meta paeiliui po vieną ţaidimo  dalį (frame) ant kiekvieno takelio kol bus suţaista po penkias dalis (frame) ant kiekvieno takelio.


 4.  Lėtas žaidimas („Slowbowling“)

 

 4.1.    Lėtu boulingo ţaidimu („Slowbowling“) laikomas ţaidimas, kai varţybų metu daugumai ţaidėjų baigus partiją, ţaidėjas ar ţaidėjai dar nebūna pabaigę paskutinių dviejų ar daugiau partijos dalių (frame).

 

4.2.    Lėtu boulingo ţaidimu („Slowbowling“) nelaikomas ţaidimas tuo atveju, jei partija nebuvo baigta laiku dėl techninių kliūčių (neveikė ar veikė netinkamai kėglių statymo, kamuolių grąţinimo įranga ir pan.)

 

4.3.    Ţaidėjas privalo atlikti metimą per 30 sekundţių  nuo to momento, kuomet prieš jį ant takelio atlikęs metimą ţaidėjas nulipa nuo įsibėgėjimo zonos (approach) ir jam netrukdo ţaidėjai ant gretimų takelių.“

 

5.  Teisingas kėglių numušimas

 

5.1. Metimas laikomas teisingu ir numušti kėgliai uţskaitomi,  kai ţaidėjo  mestas kamuolys

nusileidţia  ant takelio uţ metimo (foul) linijos.

 

5.2. Įskaitomas kiekvienas  metimas, jei tik jis nėra pripaţintas negaliojančiu.

 

5.3. Metimas privalo būti atliktas tik ranka (rankomis).

 

5.4. Draudţiamas  bet kokių   įtaisų pritvirtintų prie kamuolio arba įrengtų pačiame kamuolyje panaudojimas, jei  šie įtaisai atsiskiria nuo kamuolio arba keičia savo padėtį metimo metu.

 

5.5. Ţaidėjas gali panaudoti specialią įrangą, padedančią  laikant ir metant kamuolį, jei ji pilnai ar dalinai pakeičia amputuotą  ranką arba jos pagrindinę dalį.

 

5.6. Kėgliai numušti teisingo metimo metu uţskaitomi ir privalo būti patraukti nuo takelio prieš sekantį metimą, jei yra išpildytos sekančios sąlygos:

 

a)  kėgliai nukrito arba buvo numušti nuo takelio kamuoliu arba kitais kėgliais;

b)  kėgliai nukrito arba buvo numušti nuo takelio kėgliais, atšokusiais nuo  įtaiso skirto kėgliams nuvalyti, jei tai įvyko prieš nuvalant numuštus kėglius;

c)  kėgliai nukrito arba buvo numušti nuo aikštelės kitais kėgliais atšokusiais nuo šoninės pertvaros

arba galinio borto;

d)  kėgliai pakrypo ir liko stovėti atsirėmę į šoninę pertvarą arba galinę sienelę.

 

 6.  Neteisingas kėglių numušimas

 

 6.1.   Įvykus vienam iš ţemiau nurodytų atvejų, metimas uţskaitomas, o jo metu numušti kėgliai

neskaitomi:

·    kamuolys nukrenta nuo takelio prieš pasiekdamas kėglius;

·    kamuolys atsimuša nuo galinio borto;

·    kėglis paliečia bet kurią ţmogaus, aptarnaujančio boulingo takelių įrangą;

·    kėglis  paliečia bet kokią mechaninio kėglių statymo mechanizmo  dalį;

·    kėglis krenta nuvalant nukritusius  po pirmojo metimo kėglius;

·    ţaidėjas paţeidţia taisykles,


 ·    kamuolys  metamas,  kai  ant  takelio  arba  griovyje  lieka  nenuvalyti  kėgliai  ir    mestas kamuolys paliečia bent vieną iš šių kėglių.

 

6.2.    Jei atlikus neteisingą kėglių numušimą ţaidėjas turi teisę į papildomą metimą toje pačioje ţaidimo dalyje (frame), neteisingai numušti kėgliai prieš šį metimą  privalo būti pastatyti į tą vietą kur jie stovėjo prieš nukritimą.

  

7. Kėglių išsidėstymas

 

7.1. Jeigu atliekant pirmą ţaidimo dalies (freimo) metimą  pastebima , kad vienas ar keli kėgliai stovi ne savo vietose, o visi turintys stovėti kėgliai stovi ant takelio, metimas laikomas teisingu ir rezultatas uţskaitomas. Uţ taisyklingą kėglių  išsidėstymą ant takelio atsakingas metantis ţaidėjas. Pastebėjęs netaisyklingą kėglių padėtį prieš atliekant pirmąjį metimą, ţaidėjas  gali pareikalauti perstatyti juos teisingai. Priešingu atveju laikoma, kad kėgliai buvo išsidėstę teisingai.

 

7.2. Draudţiama keisti kėglio likusio stovėti po pirmo   metimo padėtį. Tai reiškia, kad automatiniam  kėglių  pastatymo  mechanizmui  paslinkus  kėglį  šis  lieka  stovėti  naujoje vietoje ir perstatymas rankomis yra draudţiamas.

 

7.3. Jei kėgliai atšokę nuo kamuolio, kitų kėglių, galinės ar šoninės sienelės bei kėglių pastatymo mechanizmo lieka stovėti ant takelio- jie laikomi nenumuštais.

 

7.4. Numuštais laikomi tik tie kėgliai, kurie yra   faktiškai nukrenta arba yra nustumiami nuo

takelio teisingo metimo metu.

 

7.5. Ţaidimo metu sulauţius arba kitaip paţeidus kėglį jis privalo būti pakeistas kitu, kurio svoris ir kokybė būtų kiek galima artimesni naudojamo komplekto kėgliams. Kėglių pakeitimo būtinumą nustato oficialūs vykstančio turnyro asmenys.

  

8. Negaliojantis metimas

 

8.1. Metimas laikomas negaliojančiu įvykus bet kuriam iš sekančių atvejų:

 

a)  metimo metu arba iškart po jo (iki sekančio metimo ant to  paties takelio) išaiškėja, kad prieš metimą trūko vieno ar kelių kėglių, kurie privalėjo stovėti ant takelio;

b)  darbuotojas, atsakingas uţ  takelių prieţiūrą,  nuima arba paliečia kėglius anksčiau, nei kamuolys paliečia kėglius;

c)  darbuotojas, atsakingas uţ takelių prieţiūrą , nuima arba paliečia nukritusį kėglį anksčiau nei šis nustoja judėti;

d)  ţaidėjas atlieka metimą ne ant savo takelio, esant ne jo metimui arba vienas iš komandos ţaidėjų atlieka metimą ne ant savo takelio;

e)  esant fiziniam kito ţaidėjo , ţiūrovo, takelius priţiūrinčio darbuotojo poveikiui metimo metu arba iki jo pabaigos. Šiuo atveju ţaidėjas turi teisę sutikti su metimo rezultatu  arba pareikšti, kad metimas buvo negaliojantis;

f)   kuris nors iš kėglių nukrito metimo metu, bet anksčiau to momento kai kamuolys pasiekė kėglius;

g)  išmestas kamuolys atsitrenkia į pašalinę kliūtį esančią ant takelio.


 8.2.  Paskelbus  metimą  negaliojančiu,  metimas  neuţskaitomas.   Visi  kėgliai,    stovėję  prieš

negaliojantį metimą turi būti pastatyti iš naujo ir metimas pakartojamas.

 

9. Metimas ne tame takelyje

 

9.1. Metimas laikomas negaliojančiu jei ţaidėjas arba ţaidėjai atliko metimą ne tame  takelio.

Metimas privalo būti pakartotas ant teisingo takelio.

 

9.2. Metimas laikomas negaliojančiu ir turi būti pakartotas teisingame takelyje, jei po vieną ţaidėją iš kiekvienos komandos atlieka metimą ne tame takelyje.

 

9.3. Jei daugiau nei vienas tos pačios komandos ţaidėjas atlieka metimą ne tame takelyje, šis ţaidimas privalo būti pabaigtas. Visi sekantys ţaidimai ţaidţiami ant teisingų takelių.

 

10. Klaidos apibrėžimas

 

 10.1. Klaida  fiksuojama, kai ţaidėjas metimo metu uţmina  koja arba perţengia metimo liniją skiriančią įsibėgėjimo zoną (approach) ir takelį, taip pat kai ţaidėjas paliečia bet kurią takelio dalį arba konstrukciją.

 

10.2. Metimas laikomas nepabaigtu tol,  kol sekantis ţaidėjas neuţima  vietos  prie takelio.

 

10.3. Jeigu   ţaidėjas  padaro klaidą tyčia, jo metimas anuliuojamas ir ţaidėjas  praranda teisę

pratęsti  ţaidimo dalį.

 

10.4. Uţfiksavus klaidą metimas yra laikomas galiojančiu, bet kėgliai numušti tuo metimu neįskaitomi. Jei ţaidėjas turi teisę į papildomus metimus toje pačioje ţaidimo dalyje (frame), tai kėgliai numušti tuo metimu kai buvo uţfiksuota klaida privalo būti pastatyti iš naujo.

 

10.5. Klaida   uţskaitoma    net ir tuo atveju, jei jo nefiksuoja automatinis klaidos fiksavimo įrenginys arba teisėjas, bet paţeidimas buvo akivaizdus ţemiau išvardintiems asmenims:

a)  vienam   arba   abiem   komandų   kapitonams   arba   keliems   besirungiančių   komandų ţaidėjams;

b)  oficialiems asmenims atsakingiems uţ rezultatų prieţiūrą;

c)  oficialiam asmeniui atsakingam uţ turnyro pravedimą.

 

10.6. Uţfiksavus klaidą protestai nepriimami išskyrus sekančius atvejus:

a)  įrodoma, kad automatinis klaidos fiksavimo įrenginys yra netvarkingas;

b)  yra pakankamai kitų įrodymų, kad ţaidėjas neįvykdė paţeidimo.

  

11. Ginčytinas kamuolys

 

11.1. Oficialiems turnyro asmenims nepavykus sutarti protestų dėl klaidos metimo linijos paţeidimo  atveju, teisingo kėglių nukritimo arba negaliojančio metimo atveju ţaidėjas meta ginčytiną metimą iš naujo arba perţaidţia visą ţaidimo dalį (frame).


 11.2. Ginčytinai situacijai atsiradus pirmojo bet kurios ţaidimo dalies (frame) metimo metu arba dešimtosios ţaidimo dalies (frame)   (kuriame pirmuoju metimu buvo numuštas straikas) antrojo metimo metu, ginčai sprendţiami sekančiu būdu:

 

a)  jei  ginčytina  situacija  išsisprendė  neatsiţvelgiant  į  tai  padarė  ţaidėjas  klaidą  ar  ne, ţaidimo dalis (frame) privalo būti pabaigta, o paskui mestas  vienas ginčo metimas į visus kėglius;

b)  jei ginčytina situacija iškilo dėl abejotinai neteisingo kėglių numušimo, ţaidėjas privalo pabaigti pradėtą ţaidimo dalį (frame), o po to mesti ginčytiną metimą   į tokią kėglių kombinaciją, kuri būtų, jei ginčytini kėgliai būtų likę stovėti;

c)  jei ginčytina situacija išsisprendė nepriklausomai nuo to - turėjo  metimas būti paskelbtas klaidingu ar ne, ţaidėjas privalo uţbaigti ţaidimo dalį (frame), o paskui pilnai perţaisti ją iš naujo.

 

11.3. Jei ginčai kyla dėl papildomo metimo arba trečio metimo dešimtoje ţaidimo dalyje (frame) metu – ginčo kamuolys nėra metamas tik tuo atveju, jei ginčytina situacija išsispręstų neatsiţvelgiant į tai būtų paskelbtas metimas klaidingu ar ne. Šiuo atveju ginčytinas metimas privalo būti atliktas esant  tokiai kėglių kombinacijai kuri stovėjo prieš ginčytiną metimą.

 

12. Boulingo kamuolys, kamuolio paviršiaus keitimas

 

12.1.   Draudţiama   keisti  kamuolio   paviršių   vykstant   rungtynėms.   Paţeidus   šią   taisyklę

kamuolys(kamuoliai) yra konfiskuojami iki rungtynių pabaigos.

 

12.2. Rungtynėmis laikoma  varţybų reglamento nustatytas ţaidimų kiekis, kurie ţaidţiami be pertraukos vienas po kito, bei apšilimas prieš šiuos ţaidimus.

 

 13.  Įsibėgėjimo zona (approach)

 

 13.1. Draudţiamas  bet kurios įsibėgėjimo zonos dalies padengimas pašalinėmis medţiagomis, kurios galėtų neigiamai  paveikti kitų dalyvių ţaidimą.

 

13.2. 13.1 taisyklė apima, bet neapsiriboja tokiomis medţiagomis kaip  kalkės, tepalas ar smala ant boulingo batelių; minkšti batų padai ar kulnai paliekantys pėdsakus ant įsibėgėjimo zonos taip pat draudţiami.

  

14. Taškų skaičiavimo klaidos

 

14.1. Klaidas, registruojant rezultatus  arba skaičiuojant taškų sumą, oficialūs varţybų asmenys privalo ištaisyti iškart, kai klaida buvo pastebėta. Ginčytinas situacijas sprendţia įgaliotas asmuo.

 

14.2. Protestai dėl neteisingų rezultatų gali būti paduoti ne vėliau kaip per valandą po rungtynių pabaigos, bet anksčiau nei prasidės sekančios rungtynės arba apdovanojimų ceremonija.

 

14.3. Kadangi kiekvienas tokio protesto atvejis yra specifinis, todėl nagrinėjant konkretų protestą nerekomenduojama remtis jau išnagrinėtų protestų analogais.

 

15. Papildoma informacija apie turnyrą

 

15.1. Turnyro taisyklės gali numatyti rungtynių ir perţaidimų kiekio apribojimus.

 

15.2. Turnyras gali turėti apribojimus vėluojantiems ţaidėjams.

 

15.3. Turnyrai gali turėti taisykles prieš nesąţiningą ţaidėjų taktiką.

 

15.4. Turnyrų organizatoriai privalo uţtikrinti taisyklių laikymosi ir bausti uţ jų paţeidimus.

 

 LBF Valdybos pirmininkas

  Ţilvinas Perminas

Pro           www.boulingokamuolys.lt