Patvirtinta LBF Valdybos posėdyje 2016 m. liepos 30 d.

LIETUVOS ASMENINIO BOULINGO ČEMPIONATO NUOSTATAI

 TURINYS

SĄVOKOS 2 psl.

 

I. BENDROJI DALIS 2 psl. II. TURNYRAI 3 psl.

III. REITINGINIAI TURNYRAI 3 psl.

 

IV. REITINGINIO TURNYRO DALYVIAI 3 psl.

 

V. REITINGINIO TURNYRO REGLAMENTAS 4 psl. VI. REGISTRACIJA REITINGINIAM TURNYRUI 5 psl. VII. LBČ DALYVIŲ REITINGAS 5 psl.

VIII. FINALINIS TURNYRAS 5 psl.

 

IX. FINALINIO TURNYRO REGLAMENTAS 6 psl.

 

X. INFRASTRUKTŪRA 6 psl.

 

XI. PROTESTAI 6 psl.

 

XII. DRAUSMINĖS TAISYKLĖS 7 psl. XIII. TEISĖJAVIMAS 8 psl.

XIV. NENUMATYTI ATVEJAI 8 psl.


Sąvokos:

§    LBF - Lietuvos Boulingo Federacija.

§    LBČ - Lietuvos asmeninis boulingo čempionatas.

§    Nuostatai – šie, LBČ nuostatai.

§    Projektų vadovas – asmuo atsakingas už sporto renginių organizavimą ir pravedimą.

§    LBČ reglamentas – dokumentas, nustatantis viso sezono Lietuvos asmeninio boulingo čempionato vykdymo terminus ir sąlygas.

§    Klubas – LBF narys, veikiantis boulingo sporto srityje pagal savo įstatus.

§    Žaidėjas - asmuo, atstovaujantis klubą.

§    Turnyro dalyvis – turnyre dalyvaujantis žaidėjas.

§    Finalinis turnyras – finalinis LBČ etapas, vykdomas šiuose nuostatuose numatyta tvarka. Šio turnyro vyrų 1 diviziono, moterų, jaunių ir senjorų įskaitų laimėtojams suteikiami Lietuvos čempionų vardai.

§    Reitinginiai turnyrai – LBF organizuojami ir įgaliotų asmenų vykdomi atrankos į Lietuvos boulingo čempionato finalinį turnyrą etapai, kuriems suteiktas reitinginio turnyro statusas.

§    Turnyro  reglamentas  –  dokumentas,  nustatantis  atskirų  reitinginių  turnyrų  ar  finalinio  turnyro

vykdymo terminus ir sąlygas.

§    Turnyro vykdytojai – turnyro organizatorių įgalioti asmenys, kuriems pavesta įvykdyti turnyrą pagal patvirtintą reglamentą.

§    Komisaras  –  asmuo,  kuriam  suteikti  įgaliojimai  vadovauti  turnyrui.  Komisaras  skiriamas  turnyro

vykdytojų teikimu.

§    Vyr. Teisėjas – asmuo, atsakantis už priimtų nutarimų, nuostatų, taisyklių vykdymą turnyro metu, tiesiogiai atsakingas už žaidimo eigą, teisėjų ir jų padėjėjų bei turnyro dalyvių veiksmus žaidimo metu.

§    Atkrintamosios varžybos – dviejų turnyro dalyvių tarpusavio dvikova, kurioje nugalėtojas nustatomas

pagal turnyro reglamente numatytas taisykles.

§    Kvalifikacinės varžybos – pradiniai turnyro etapai, kurių metu išaiškinami turnyro dalyviai patenkantys į atkrintamasias varžybas.

§    Dalyvio mokestis - visi turnyro dalyvio mokesčiai, mokami organizatoriams už dalyvavimą turnyre (t.y.

startinis ir peržaidimo mokestis).

§    Žaidėjo vidurkis – visų reitinginių turnyrų kvalifikacinių etapų įskaitinių žaidimų metu numuštų kėglių kiekis padalintas iš sužaisto partijų kiekio.

§    Treneris – asmuo, užsiimantis sportininkų arba sporto komandos paruošimu varžyboms (rungtynėms), jų treniravimu, konsultavimu treniruotėse ir varžybų metu.

  

I. BENDROJI DALIS

 

1.   Šie nuostatai nustato Lietuvos boulingo čempionato organizavimo ir vykdymo tvarką, žaidėjų statusą, drausminių nuobaudų skyrimo, komercinių teisių susijusių su turnyrais įgyvendinimo tvarką, o taip pat reglamentuoja kitus su turnyrų organizavimu ir vykdymu susijusius santykius.

2.   Nuostatai įsigalioja juos patvirtinus LBF Valdybai ir galioja iki kitų LBČ nuostatų patvirtinimo.

3.   Nuostatai yra sudaryti remiantis LBF įstatais bei kitais LBF teisės aktais.

4.   Lietuvos boulingo čempionato vykdymo kontrolę ir priežiūrą vykdo LBF Valdyba.


II. TURNYRAI

 

5.  Asmuo, pageidaujantis surengti reitinginį ar finalinį LBČ turnyrą, iki nustatyto termino pateikia nustatytos formos paraišką LBF valdybos vardu.

6.   Reitinginis ir finalinis LBČ turnyras gali būti surengtas tik boulingo centre atitinkančiame LBF Valdybos nustatytas technines sąlygas.

 

III. REITINGINIAI TURNYRAI

 

7.   Už reitinginių turnyrų organizavimą ir vykdymą atsakingas Projektų vadovas arba vykdytojai atrenkami remiantis LBF Valdybos patvirtinta tvarka.

8.   Reitinginio turnyro statusą savo sprendimu turnyrui suteikia LBF valdyba.

9.   Vieningą reitinginių turnyrų reglamentą sudaro ir tvirtina LBF Valdyba.

10. Reitinginio turnyro komisarą turnyro vykdytojų teikimu skiria LBF valdyba.

11. Reitinginio turnyro vyriausiąjį teisėją turnyro komisaro teikimu tvirtina LBF valdyba.

12. Reitinginiai turnyrai vykdomi atskirose įskaitose, kurių kiekis nustatomas LBČ reglamente. Įskaitose, kuriose žaidžia abiejų lyčių žaidėjai – moteriškos lyties turnyro dalyviai kiekvienoje partijoje gauna 8 papildomus taškus. Taip pat visi žaidėjai gauna papildomus taškus:

Senjorų įskaita:

-     +5 taškai prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 60-69 metus.

-     +10 taškų prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 70 ir daugiau

metų.

 

Jaunių įskaita:

-     +12 taškų prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems mažiau nei 11 metų.

-     +7 taškai prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 11-13 metų.

-     +5 taškai prie kiekvienos partijos skiriami žaidėjams, turintiems 14-16 metų.

 

Papildomi taškai sportininkams skaičiuojami pagal gimimo metus ir priskiriami sezono pradžioje. Jie išlieka nekintami viso sezono metu.

 

IV. REITINGINIO TURNYRO DALYVIAI

 

13. Dalyvauti reitinginiame turnyre turi teisę asmenys turintys LBF žaidėjo licenciją.

14. Kiekvienas klubas, nusprendęs leisti jam atstovaujantiems žaidėjams dalyvauti reitinginiame turnyre, reglamente nustatytu laiku privalo atsiųsti nustatytos formos registracijos paraišką, kurioje nurodomi žaidėjai dalyvausiantys reitinginiame turnyre. Šioje paraiškoje klubas privalo nurodyti žaidėjų vardus, pavardes, įskaitą bei prisiimti atsakomybę už tai, kad šie žaidėjai laikysis LBF įstatų, nuostatų, turnyro reglamento, komisaro ir teisėjo sprendimų, LBF Valdybos nustatytų boulingo žaidimo taisyklių, o visus ginčus, susijusius su dalyvavimu turnyre, spręs nuostatuose nustatyta tvarka.

15. Žaidėjai atstovaujantys klubams, kurie

-     savalaikiai nepateikė žaidėjų registracijos paraiškos;

-     pareiškė  atsisakymą  leisti  klubą  atstovaujantiems  žaidėjams  dalyvauti  reitinginiame

turnyre;

-     neapmokėjo startinio dalyvio mokesčio reglamente numatytais terminais;


gali netekti galimybės dalyvauti reitinginiame turnyre. Tai nepanaikina teisės žaidėjams dalyvauti

kituose sezono reitinginiuose turnyruose.

16. Reitinginio turnyro dalyvių skaičius neribotas.

17. Reitinginio turnyro dalyviai privalo vilkėti nustatytos formos aprangą numatytą LBF Bendrosiose

Boulingo Žaidimo Taisyklėse.

18. Už turnyro dalyvių pasiruošimą reitinginiams turnyrams, registraciją, nustatytų dalyvavimo ir/ar kitų mokesčių sumokėjimą atsako klubai.

19. Už turnyro dalyviams skirtų baudų sumokėjimą atsakingi klubai.

20. Jei  žaidėjas  sezono  metu  nustatyta  tvarka  pakeičia  klubą,  kuriam  jis  atstovauja  reitinginiuose turnyruose, jo rezultatai užskaitomi tam klubui, kuriam jis atstovavo daugiau nei pusėje sezono reitinginių turnyrų.

21. Treneris turi teisę būti žaidimo zonoje kartu su tuo metu rungtyniaujančiu sportininku, jei prieš varžybas (arba užėjimą) sportininkas užregistravo jį pas rungtynių komisarą ar atstovaujantį asmenį.

 

V. REITINGINIO TURNYRO REGLAMENTAS

 

22. Reitinginiai turnyrai vyksta pagal LBF valdybos patvirtintą reglamentą.

23. Atskirų reitinginių turnyrų reglamentų detalės – registracijos tvarka ir terminai, kvalifikacinių žaidimų kiekis ir laikas, registracijos peržaidimams tvarka, turnyro dalyvių patenkančių į antrąjį kvalifikacinį etapą kiekis, finalinės reitinginio turnyro dienos varžybų tvarkaraštis, apdovanojimų dydžiai ir įteikimo tvarka nustatomos kiekvienam reitinginiam turnyrui atskirai.

24. Už  registraciją  turnyrui  atsakingas  turnyro  komisaras.  Registracija  privalo  būti  vykdoma  pagal reglamente nurodytas sąlygas ir tvarką. Registraciją vykdo turnyro komisaras arba jo įgaliotas asmuo nurodytas turnyro reglamente.

25. Turnyro dalyviai privalo mokėti turnyro reglamente nustatytus mokesčius. Turnyro vykdytojai turi teisę suteikti nuolaidas dalyvio mokesčiui atskiroms žaidėjų grupėms savo nuožiūra

26. Reglamente privalo būti nurodyta:

a)   turnyro pavadinimas;

b)  turnyro pradžios ir pabaigos data;

c)   turnyro komisaro vardas ir pavardė;

d)  turnyro vyriausiojo teisėjo vardas ir pavardė;

e)   registracijos turnyrui terminai ir registracijos tvarka;

f)   tikslus kvalifikacinių žaidimų pradžios grafikas;

g)   registracijos kvalifikacinių žaidimų peržaidimams tvarka ir laikas;

h)  atkrintamųjų ir finalinių etapų vykdymo tvarka ir laikas visose įskaitose;

i)    apdovanojimų dydis.

27. Kvalifikacinių žaidimų peržaidimai privalo būti vykdomi laikantis šių taisyklių:

a)   peržaidimui reitinginio turnyro dalyvis gali registruotis pagal turnyro reglamente numatytą tvarką;

b)  Peržaidimų skaičius neribojamas.

c)   reitinginio  turnyro  vykdytojai  turi  teisę  negrąžinti  sumokėto  startinio  ir/arba  peržaidimo mokesčio (arba jo dalies) turnyro dalyviui, kuris nedalyvavo atitinkamame užėjime.

28. Jei du ar daugiau reitinginio turnyro dalyvių surenka vienodą taškų kiekį kvalifikacinių etapų metu -

aukštesnė vieta turnyrinėje lentelėje atitenka (eilės tvarka):

a)   turnyro dalyviui pasiekusiam aukštesnį etapo paskutinės partijos rezultatą;


b)  priešpaskutinės partijos rezultatą ir t.t.;

c)   burtai.

29. Jei  vykstant  atkrintamosioms  dvikovoms  partija  baigiasi  lygiu  rezultatu  –  atliekamas  vienas papildomas metimas į visus stovinčius kėglius. Jei šis metimas nugalėtojo neišaiškina – metamas dar vienas metimas į visus stovinčius kėglius ir t.t. iki tol, kol bus išaiškintas nugalėtojas.

30. Reitinginio turnyro dalyvių registracija kiekvienam žaidimui turi būti baigta likus 10 (dešimt) minučių iki reglamente numatytos žaidimo pradžios. Turnyro dalyviams pavėlavusiems savalaikiškai užsiregistruoti, turnyro vyriausiojo teisėjo arba turnyro komisaro sprendimu gali būti neleista dalyvauti žaidime.

31. Apšilimui kiekvienam žaidėjui prieš kiekvieną turnyro etapą turi būti skirta po 5 (penkias) minutes.

32. Kiekvienas turnyro dalyvis prieš žaidimą turi gauti nustatytos formos žaidėjo kortelę. Rezultatus į žaidėjo kortelę įrašo teisėjas/teisėjo padėjėjas. Teisėjas privalo žaidimo korteles su reikiamais parašais po žaidimo perduoti turnyro komisarui.

33. Reitinginio turnyro takelių tepimo diagramą vykdytojų teikimu tvirtina LBF valdyba. Takelių tepimo diagrama vykdytojai privalo paskelbti interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt ne vėliau nei prieš 7 (septynias) kalendorines dienas iki reitinginio turnyro pradžios.

34. Apdovanojimams privalo būti skirta ne mažiau lėšų, nei numatyta LBČ reglamente.

35. Pasibaigus turnyrui ne vėliau kaip 5 darbo dienų bėgyje turnyro vykdytojas privalo pateikti nustatytos formos Lietuvos asmeninio čempionato reitinginio turnyro ataskaitą LBF valdybai.

36. Galutinį turnyro vykdytojo pasiūlytą reitinginio turnyro reglamentą tvirtina LBF valdyba. Patvirtintas reglamentas privalo būti paskelbtas interneto svetainėje www.lbf-bowling.lt ne vėliau nei prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki reitinginio turnyro pradžios.

37. Reitinginių turnyrų vykdytojai privalo mokėti LBČ reglamente nustatytus mokesčius.

 

VI. REGISTRACIJA REITINGINIAM TURNYRUI

 

38. Reitinginio turnyro dalyvių registravimo terminus ir tvarką nustato reglamentas.

39. Pagrindinė registracija reitinginiam turnyrui turi prasidėti ne vėliau nei 14 (keturiolika) kalendorinių dienų ir baigtis ne vėliau nei 1 (viena) kalendorinė diena iki reglamente nustatytos turnyro pradžios. Turnyro organizatoriai turi teisę vykdyti papildomą naujų turnyro dalyvių registraciją į turnyrą, jei yra laisvų vietų. Šiuo atveju gali būti nustatytas mokestis (bauda) už nesavalaikį registracijos paraiškos pateikimą, kurio dydis nustatytas LBČ reglamente.

40. Registravimo tvarka privalo būti pagrįsta teisingumo ir lygiateisiškumo principais.

 

VII. LBČ DALYVIŲ REITINGAS

 

41. Už dalyvavimą reitinginiuose turnyruose turnyrų dalyviams skiriami reitinginiai taškai.

42. Reitinginiai taškai skiriami atskirai kiekvienoje įskaitoje.

43. Reitinginiai  taškai  turnyro  dalyviams  skiriami  pagal  užimtas  vietas  galutinėje  turnyro  lentelėje vadovaujantis formule, kurią tvirtina LBF Valdyba.

 

VIII. FINALINIS TURNYRAS

 

44. Finalinis turnyras vykdomas kiekvienais metais iki birželio mėn. 7 d. Finalinio turnyro metu išaiškinami

Lietuvos čempionai atskirose įskaitose.


45. Finaliniame turnyre dalyvauja žaidėjai iškovoję teisę jame dalyvauti pagal LBČ reglamente nustatytą tvarką.

46. Finalinio turnyro tepimo diagramas nustato LBF valdyba ir paskelbia interneto svetainėje www.lbf-

bowling.lt ne vėliau nei 24 val. iki finalinio turnyro pradžios.

 

IX. FINALINIO TURNYRO REGLAMENTAS

 

47. Finalinio turnyro reglamentą tvirtina LBF Valdyba.

48. Finalinio turnyro reglamentas privalo būti paskelbtas prieš prasidedant sezonui, kurio metu vyks

finalinis turnyras.

49. Finalinio turnyro reglamente privalo būti nurodyta:

a)   turnyro pradžios ir pabaigos datos;

b)  atkrintamųjų ir finalinių etapų vykdymo tvarka ir laikas visose įskaitose;

c)   nugalėtojo išaiškinimo tvarka kiekvienoje įskaitoje.

d)  perėjimų iš žemesnių divizionų į aukštesnius atsižvelgiant į finalinio turnyro rezultatus, tvarka.

50. Finalinio turnyro reglamentą sezono metu turi teisę keisti LBF Valdyba. Apie pakeitimus privalo būti

pranešta interneto svetainėje  www.lbf-bowling.lt

 

X. INFRASTRUKTŪRA

 

51. Reitinginių ir finalinio turnyrų organizatoriai kartu su boulingo centro administracija privalo paruošti ir užtikrinti:

a)   takelius visiems žaidimams numatytiems reglamentuose;

b)  gaivinamuosius gėrimus dalyviams bei teisėjams; c)   tvarką ir saugumą boulingo centre turnyrų metu; d)  tinkamą boulingo takelių paruošimą ir priežiūrą;

e)   vienodą tepimo diagramą ir tepalo rūšį vieno turnyro metu.

52. LBČ galima žaisti tik kamuoliais, aprobuotais FIQ.

53. Reitinginio turnyro vykdytojai 7 (septynias) kalendorines dienas iki turnyro pradžios privalo užtikrinti galimybę treniruotis pagal reitinginio turnyro tepimo diagramą.

54. Finalinio turnyro vykdytojas ne mažiau kaip 24 val. iki turnyro pradžios privalo sudaryti galimybę

treniruotis pagal finalinio turnyro tepimo diagramą.

 

XI. PROTESTAI

 

55. Reitinginio turnyro dalyvis norintis pateikti protestą, privalo apie tai įspėti vyr. teisėją arba komisarą.

Trumpi protesto motyvai tuoj pat po žaidimo įrašomi žaidėjo kortelėje.

56. Reitinginių ir finalinio turnyro metu protestas pateikiamas Komisarui.

57. Išsamų, motyvuotą protestą turnyro dalyvis privalo raštiškai pateikti komisarui per 24 valandas nuo protestuojamo įvykio - kvalifikacinių ar atkrintamųjų varžybų pabaigos.

58. Išsamų, motyvuotą protestą turnyre dalyvaujančių klubų vadovai gali raštiškai pateikti LBF valdybai per 24 valandas nuo reitinginio turnyro pabaigos.

59. Protestas nagrinėjamas tik sumokėjus protesto mokestį. Protesto mokestis yra 30 (trisdešimt) €.

60. Jeigu protestas nenagrinėjamas, protesto mokestis yra grąžinamas asmeniui pateikusiam protestą.

Kartu privalo būti pateiktas motyvuotas atsisakymas nagrinėti protestą


61. Bent  iš  dalies  patenkinus  protestą  -  sumokėtas  protesto  mokestis  grąžinamas.  Jei  protestas

nepatenkinamas - mokestis negrąžinamas.

62. Protestus nagrinėja LBF valdyba kartu su atitinkamo reitinginio ar finalinio turnyro komisaru.

63. Protestai  negali  būti  pateikti  dėl  faktinių  teisėjo  priimtų  sprendimų,  neturėjusių  esminės  įtakos

turnyro rezultatams.

64. LBF valdybas atsakymas asmeniui pateikusiam protestą privalo būti duotas ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo pateikimo.

 

XII. DRAUSMINĖS TAISYKLĖS

 

65. Šiame  punkte  nurodytos  taisyklės  nustato  nuobaudų  skyrimą  konkrečiais  atvejais  už  nuostatų, reglamento bei kitų taisyklių susijusių su reitinginiais turnyrais pažeidimus.

66. Drausminės taisyklės skirtos padėti įgyvendinti reitinginių turnyrų tikslus ir uždavinius.

67. Turnyro  dalyvių  atžvilgiu  gali  būti  taikomos  drausminės  priemonės:  įspėjimas,  bauda,  žaidimo

rezultato anuliavimas, diskvalifikacija.

68. Už vieną pažeidimą tam pačiam žaidėjui gali būti taikoma daugiau kaip viena drausminė priemonė.

69. Reitinginio turnyro komisaras nagrinėja ir skiria drausmines nuobaudas remdamasis protokolais, rungtynių teisėjų ataskaitomis, šiais nuostatais ir kitais LBF norminiais dokumentais, reglamentuojančiais ginčų sprendimą.

70. Nuobaudas tvirtina LBF valdyba.

71. Žaidėjams ir treneriams gali būti taikomos šios nuobaudos:

71.1. Diskvalifikacija iš turnyro arba tam tikram laikotarpiui už:

a)   antrą  įspėjimą  vieno  sezono  metu  (drausminių  nuobaudų  registre  fiksuojama  raudona kortelė);

b)  pakartotinus ginčus su teisėju dėl jo priimtų sprendimų (raudona kortelė);

c)   netinkamą elgesį (raudona kortelė);

d)  žaidėjų arba kitų rungtynėse dalyvaujančių varžybų dalyvių įžeidimą (raudona kortelė);

e)   kitokį nesportinį elgesį (raudona kortelė).

71.2. Diskvalifikacija dviems turnyrams arba nustatytam laikotarpiui už:

a) teisėjo įžeidimą;

b) už lengvą fizinės jėgos panaudojimą (rankos ir/ar kojos mosto imitaciją, žodinį grasinimą asmeniui) be pasekmių.

71.3. Diskvalifikacija daugiau kaip dviems turnyrams arba nustatytam laikotarpiui:

a) už žaidėjų arba kitų varžybų dalyvių, žiūrovų užpuolimą (fizinės jėgos panaudojimą) turėjusį pasekmių;

b) už teisėjo užpuolimą (fizinės jėgos panaudojimą) turėjusį pasekmių.

71.4. Jei žaidėjas varžybų žaidimo (partijos) metu rūko, tos partijos rezultatas anuliuojamas (prilyginamas nuliui).

71.5. Jei žaidėjas rūko tarp partijų, anuliuojamas sekančios (būsimos) partijos rezultatas.

71.6. Jei žaidėjas rūko pakartotinai, anuliuojamas jo užėjimo rezultatas.

71.7. Jei žaidėjas varžybų užėjimo metu vartoja alkoholinius gėrimus, anuliuojamas jo užėjimo rezultatas ir jam yra neleidžiama tą dieną dalyvauti varžybose.

71.8. Žaidėjui, atvykusiam į varžybas neblaiviam, neleidžiama tą dieną dalyvauti varžybose, laikoma, kad jis neatvyko į varžybas ir jam taikomos tipiniame LBČ reitinginių turnyrų reglamente numatytos sankcijos.


71.9. Jei  treneris  atvyksta  į  varžybas  neblaivus  ar  jų  metu  vartoja  alkoholinius  gėrimus,  jam  yra neleidžiama tą dieną dalyvauti varžybose.

72. Žaidėjui, pereinant atstovauti kitam klubui, įspėjimai ir pašalinimai lieka galioti. Pašalinimai, gauti

sezono pabaigoje, perkeliami į ateinantį sezoną.

73. Įspėjimų ir pašalinimų žaidėjams ir treneriams apskaitą privalo vesti LBF valdyba.

74. Reitinginio turnyro dalyviams, kurie diskvalifikuojami iš turnyro, sumokėti mokesčiai negrąžinami.

75. Turnyro dalyviai užsiregistravę, bet nedalyvavę reitinginiame turnyre, privalo sumokėti baudą turnyro organizatoriams, kuri numatyta LB asmeninio čempionato reglamente. Baudą už šį prasižengimą organizatoriams moka klubas kuriam atstovauja neatvykęs žaidėjas.

76. Turnyro  dalyviai,  patekę  į  sekantį  etapą,  bet  be  pateisinamos  priežasties  nežaidę  tolimesniame turnyro etape – moka organizatoriams baudą, kuri numatyta LB asmeninio čempionato reglamente. Baudą už šį prasižengimą organizatoriams moka klubas kuriam atstovauja neatvykęs žaidėjas. Pateisinamos priežastys privalo būti išdėstytos ir įteiktos turnyro komisarui rašytiniu būdu ne vėliau, kaip 30 min. iki etapo, kuriame dalyvis privalo žaisti, pradžios.

 

XIII. TEISĖJAVIMAS

 

77. Žaidimui vadovauja turnyro vyriausias teisėjas.

78. Jei teisėjas negali atlikti savo funkcijų dėl susižeidimo, negalavimo ar kitos priežasties, jo pareigas

atlieka turnyro komisaras.

79. Prieš  žaidimą  turnyro  teisėjas  ir  turnyro  komisaras  privalo  patikrinti  kaip  įvykdyti  pasiruošimai varžyboms. Nustačius pažeidimus, informuoti organizatorius ir boulingo centro administraciją pareikalaujant pašalinti trūkumus ne vėliau kaip 10 (dešimt) minučių iki žaidimo pradžios.

80. Teisėjavimas vyksta pagal LBF Valdybos patvirtintus nuostatus ir laikantis LBF Valdybos patvirtintų bendrųjų boulingo žaidimo taisyklių.

 

XIV. NENUMATYTI ATVEJAI

 

81. Visus nuostatuose nenumatytus atvejus, kurie nėra turnyro komisaro kompetencijoje, sprendžia LBF

 

prezidentas kurių sprendimas yra galutinis.